Telenet.be
 
 
 
 

Schuldinformatie

 
 

Netto Hefboomratio

Netto Hefboomratio

Tijdens de Capital Markets Day in december 2018 – met een update eind oktober vorig jaar, toen we ons beleid voor de aandeelhoudersvergoeding verstrakten – herbevestigden wij ons schuldgraadkader, dat behouden blijft op 3,5x tot 4,5x netto totale schuld tegenover geconsolideerde Adjusted EBITDA op jaarbasis (‘netto totale schuldgraad’). Zonder wezenlijke overnames en/of beduidende wijzigingen van onze activiteiten of van de regulatoire omgeving, willen wij met een aantrekkelijk en houdbaar niveau van de uitkeringen aan aandeelhouders in de buurt van het middelpunt van 4,0x blijven. Dit omvat nu een drempel voor het brutodividend van € 2,75 per aandeel, aan de bovengrens van het vorige bereik van 50-70 % als percentage van onze aangepaste vrije kasstroom. Op 30 september 2021 bedroeg onze netto totale schuldgraad 3,9x, een bescheiden daling vergeleken met 30 juni 2021, als gevolg van de sterke aangepaste vrije kasstroom in het kwartaal.

Onze netto convenant schuldgraad, berekend volgens de Amended Senior Credit Facility 2020, verschilt van onze netto totale schuldgraad, aangezien hij geen rekening houdt met (i) leasegerelateerde verplichtingen en (ii) aan leverancierskredieten gerelateerde kortlopende verplichtingen, maar wel met (iii) het Credit Facility Excluded Amount (het grootste van € 400,0 miljoen of 0,25x de geconsolideerde Adjusted EBITDA op jaarbasis). Onze netto convenant schuldgraad bereikte 2,9x op 30 september 2021, iets lager dan op 30 juni 2021. Onze huidige netto convenant schuldgraad ligt beduidend onder het 'springing maintenance covenant' van 6,0x en de beschikbaarheidstest van 4,5x netto senior leverage. Het voornoemde ‘maintenance covenant’ is echter slechts van toepassing indien wij 40 % of meer van onze wentelkredietfaciliteiten zouden opnemen. Zoals reeds vermeld waren onze wentelkredietfaciliteiten op 30 september 2021 volledig niet-opgenomen.

net

Voor de berekening van zowel onze netto totale schuldgraad als de netto convenant schuldgraad per 30 september 2021 verwijzen we naar de KW3 2021 Investor & Analyst Toolkit.

(1) De netto totale hefboomratio wordt gedefinieerd als de som van kortlopende en langlopende leningen en overige financieringsverplichtingen van de Vennootschap, verminderd met geldmiddelen en kasequivalenten, zoals opgenomen op de balans van de Vennootschap, te delen door de Geconsolideerde Adjusted EBITDA op jaarbasis van de laatste twee kwartalen. In de balans werd Telenets USD-luidende schuld omgerekend naar € op basis van de EUR/USD wisselkoers op 30 september 2021. Aangezien Telenet verscheidende derivatencontracten heeft afgesloten om zowel de onderliggende variabele interestvoet als de wisselkoersrisico's af te dekken bedroeg het overeenkomstige €-ingedekte bedrag respectievelijk € 2.041,5 miljoen (USD 2.295,0 miljoen Termijnlening AR) en € 882,8 miljoen (USD 1,0 miljard Senior Secured Notes die in 2028 vervallen). Voor de berekening van de netto totale schuldgraad gebruikt Telenet het overeenkomstige €-ingedekte bedrag gelet op de onderliggende blootstelling aan de werkelijke economische risico's. De netto totale hefboomratio is eeen niet-GAAP-maatstaf zoals bedoeld in Verordening G van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

(2)De netto convenant hefboomratio wordt berekend volgens de definitie in de 2020 Gewijzigde Senior Credit Facility, door de totale nettoschuld (op basis van het overeenkomstige €-ingedekte bedrag voor de USD-luidende schuld zoals hierboven toegelicht), uitgezonderd (i) achtergestelde aandeelhoudersleningen, (ii) geactiveerde elementen van de schulden onder de clientèle- en annuïteitenvergoedingen, (iii) alle andere financiële leases die op of voor 1 augustus 2007 werden aangegaan, (iv) alle schuld onder de netwerklease afgesloten met de zuivere intercommunales en met inbegrip van (vi) het Uitgesloten Bedrag onder de Credit Facility (zijnde het hoogste van (a) €400,0 miljoen en (b) 0,25x de Geconsolideerde Adjusted EBITDA op jaarbasis), te delen door de Geconsolideerde Adjusted EBITDA op jaarbasis van de laatste twee kwartalen.