Telenet.be
 
 
 
 

Schuldinformatie

 
 

Schuldprofiel

Schuldprofiel

Op 30 september 2021 bedroeg ons totale schuldsaldo (inclusief toe te rekenen interest) € 5.527,0 miljoen, waarvan een hoofdsom van € 1.404,3 miljoen verband houdt met de in € en USD luidende Senior Secured Fixed Rate Notes, die in maart 2028 vervallen, en met een hoofdsom van € 3.093,5 miljoen die verschuldigd is onder onze Amended Senior Credit Facility 2020, die van april 2028 tot april 2029 vervalt. Ons totale schuldsaldo op 30 september 2021 omvatte ook een hoofdsom van € 362,9 miljoen in verband met ons leverancierskredietprogramma, terwijl het restant voornamelijk bestaat uit leaseverplichtingen in verband met de overname van Interkabel en andere leaseverplichtingen.

Op 30 september 2021 hadden wij € 362,9 miljoen schulden op korte termijn in verband met ons leverancierskredietprogramma; al deze schulden vervallen in minder dan twaalf maanden. Dit was een bescheiden stijging met respectievelijk € 11,9 miljoen tegenover 31 december 2020 en € 15,3 miljoen tegenover 30 juni 2021, als weerspiegeling van het seizoengebonden karakter van sommige van onze geplande aflossingen in ons leverancierskredietprogramma, met een positieve impact op onze aangepaste vrije kasstroom met dezelfde bedragen in beide perioden. Voor het volledige jaar 2021 verwachten wij nog altijd een grotendeels stabiele evolutie sinds 31 december 2020, zoals vermeld in onze vooruitzichten voor de aangepaste vrije kasstroom voor het volledige jaar 2021. Eind oktober 2020 werd de op onze toekomstige kortlopende verbintenissen in het leverancierskredietprogramma toepasselijke marge nogmaals met 15 basispunten verlaagd, naar 1,95 % boven de EURIBOR met een bodemrente van 0 %. Deze verlaagde rentekosten komen bovenop een margeverlaging met het equivalent van 15 basispunten in februari 2020. Gelet op de reeds vermelde omvang van het programma, zal dit onze aangepaste vrije kasstroom licht doen stijgen in 2021 en daarna.

Wij voerden in de negen eerste maanden van het jaar geen herfinancieringen of schuldaflossingen uit, terwijl vrijwel al onze variabele renterisico's en wisselkoersrisico's afgedekt zijn tot aan de maturiteit van de schuldinstrumenten door middel van een reeks derivaten, wat de zichtbaarheid van onze toekomstige aangepaste vrije kasstroom verbetert. De kortlopende verplichtingen voor ons leverancierskredietprogramma buiten beschouwing gelaten, hebben wij geen schulden die voor maart 2028 vervallen, met een gewogen gemiddelde looptijd van ongeveer 6,8 jaar op 30 september 2021. Daarnaast hadden wij op 30 september 2021 ook volledig toegang tot € 555,0 miljoen niet-opgenomen verbintenissen onder onze wentelkredieten, met bepaalde beschikbaarheden tot september 2026.

debt

Voor meer informatie in verband met onze schuldinstrumenten en ons betalingsschema op 30 september 2021 verwijzen we naar de KW2 2021 Investor & Analyst Toolkit.