Telenet.be
 
 
 
 

Investeringsvoorstel

 
 

Redenen om te investeren

Redenen om te investeren

Show All
Toonaangevende HFC en 4G+ geconvergeerde netwerkinfrastructuur, onderbouwd door een gerichte, evenwichtige investeringsstrategie

Op 31 maart 2023 hadden wij 2.054.300 unieke klantrelaties, die ongeveer 57 % vertegenwoordigden van de 3.590.200 woningen langs ons toonaangevende hybride glasvezel-coaxnetwerk (‘HFC’) in België en Luxemburg. Zoals hierboven vermeld onder 'Belangrijke wijzigingen in de verslaggeving', omvatten onze operationele KPI's voortaan zowel de kabelactiviteit van Eltrona in Luxemburg als de klantenbasis van TADAAM buiten ons servicegebied. Ons kabelnetwerk bestaat uit een dichte glasvezelbackbone met lokale lusverbindingen van coaxkabel en een spectrum tot 1,2 GHz. Met de EuroDocsis 3.0 en 3.1-technologie bieden wij downloadsnelheden voor data aan van 1 gigabit per seconde ('Gbps') in ons volledige servicegebied in Vlaanderen en in delen van Brussel en delen van Luxemburg.

In juli 2022 hebben wij een bindende overeenkomst met Fluvius gesloten, als volgende gezamenlijke stap in de realisatie van het datanetwerk van de toekomst (werknaam 'NetCo'). In november 2022 werd het duidelijk dat de NetCo-transactie bij de Europese Commissie moest worden aangemeld. Bijgevolg verwachten wij dat de daadwerkelijke lancering van NetCo zal worden uitgesteld tot de zomer van 2023. NetCo ambieert de levering op termijn van snelheden tot 10 Gbps in het volledige servicegebied en heeft een duidelijk stappenplan om dat te bereiken met een combinatie van HFC (DOCSIS) en glasvezeltechnologieën. NetCo wil tot € 2,0 miljard investeren om het toonaangevende vaste netwerk uit te bouwen, met als doel om tegen 2038 78 % van ons servicegebied met glasvezel te bestrijken en in 2029 ongeveer 70 % van de woningen aan te sluiten. Wij zullen actief mogelijkheden zoeken om het netwerk verder te rationaliseren en de CAPEX te optimaliseren. Ons NetCo-plan is volledig gefinancierd en zal onafhankelijk zijn van externe financiering. NetCo is goed gepositioneerd om bijkomende strategische en/of financiële investeerders aan te trekken, gezien zijn marktpenetratie van bijna 60 % en zijn aantrekkelijke financiële profiel.

Bewezen vermogen om de ARPU te verhogen dankzij een sterk merk en gedreven door vast-mobiele convergentie groei

In de drie maanden afgesloten op 31 maart 2023 bedroeg onze geconsolideerde maandelijkse vaste ARPU per klantrelatie € 59,4, een lichte stijging met 1 % tegenover dezelfde periode van vorig jaar. Het voordeel van de prijsaanpassing van midden juni 2022 woog ruimschoots op tegen de aanhoudende daling van de opbrengsten uit zowel kabeltelevisie als vaste telefonie en tegen de hogere herverdeling van de opbrengsten uit de FMC-bundel 'ONE' van vaste naar mobiele telefonie. Vergeleken met KW4 van vorig jaar daalde de ARPU per klantrelatie licht als gevolg van de overname van Eltrona, dat een beduidend lagere klantenbasis voor productbundels en dus ook een veel lagere ARPU per klantrelatie heeft dan Telenet.

Gedisciplineerde kostenbeheersing en aanhoudende focus op operationele leverage door digitale transformatie

Onze operationele kosten, namelijk onze (i) netwerkexploitatiekosten, (ii) directe kosten, (iii) personeelskosten, (iv) verkoop- en marketingkosten, (v) kosten voor uitbestede arbeidsdiensten en professionele diensten en (vi) overige indirecte kosten, stegen met 21 % jaar-op-jaar in KW1 2023, met inbegrip van de reeds vermelde overname-effecten. Deze niet-organische impact buiten beschouwing gelaten, stegen de totale bedrijfskosten met iets meer dan 8 % jaar-op-jaar, als gevolg van zowel hogere energiekosten als de algemene inflatie op sommige van onze kostenlijnen.

Anticiperend op omzetgroei en stabiele aangepaste EBITDAaL voor het volledige jaar 2023

Met de eerste drie maanden van het jaar achter ons en vooruitblikkend op de drie volgende kwartalen, blijven wij goed op weg om onze midden februari voorgestelde financiële doelstellingen te bereiken. Dit omvat een rebased omzetgroei van 1 % tot 2 % en een grotendeels stabiele Adjusted EBITDAaL vergeleken met vorig jaar. Zoals in het begin van het jaar vermeld, zal de groei van onze rebased Adjusted EBITDAaL in de tweede helft doorzetten, gelet op de tariefaanpassing in juni. Dit is consistent met de fasering van de groei in 2022. Wat de investeringen betreft, blijven wij mikken op een verhouding CAPEX/opbrengsten in de buurt van 26 %, met (i) hogere uitgaven voor onder meer onze uitrol van 5G, (ii) een gerichte uitrol van glasvezel en opportuniteiten voor het delen van sleuven, zoals in 2022 en (iii) investeringen in IT en productontwikkeling als voorbereiding van de lancering op de Waalse markt, begin 2024. Tot slot mikken wij nog steeds op een aangepaste vrije kasstroom van ongeveer € 250,0 miljoen voor het volledige jaar 2023 ondanks de negatieve aangepaste vrije kasstroom in KW1 2023. Zo blijft onze dividenddrempel van € 1,0 per aandeel (bruto) of in totaal € 108,6 miljoen volledig gedekt.

FAQ

Sterke liquiditeit en schuldvervalprofiel op lange termijn van 5,3 jaar

Op 31 maart 2023 bedroeg ons totale schuldsaldo (inclusief toe te rekenen interest) € 6.565,4 miljoen, waarvan een hoofdsom van € 1.460,0 miljoen verband houdt met de in EUR en USD luidende Senior Secured Fixed Rate Notes, die in maart 2028 vervallen, en met een hoofdsom van € 3.221,4 miljoen die verschuldigd is onder onze Amended Senior Credit Facility 2020, die van april 2028 tot april 2029 vervalt. Onze totale schuld op 31 maart 2023 omvatte ook uitstaande verplichtingen van €391,5 miljoen in verband met de mobiele spectrumlicenties na de veiling van het multibandspectrum vorig jaar, aangezien wij hebben gekozen voor jaarlijkse uitgestelde betalingen gedurende de looptijd van elke licentie in plaats van vooruitbetalingen. Bovendien omvatte onze totale schuld op 31 maart 2023 ook een hoofdsom van € 321,3 miljoen in verband met ons leverancierskredietprogramma, zoals hieronder nader wordt toegelicht. Het restant vertegenwoordigt voornamelijk leaseverplichtingen in verband met (i) de verkoop op 1 juni 2022 van onze mobiele torenactiviteit aan DigitalBridge, resulterend in een MLA met een looptijd van 15 jaar, zoals hierboven gedetailleerd, (ii) de erfpachtovereenkomst op lange termijn met Fluvius voor het gebruik van haar HFC-netwerk dat ongeveer een derde van Vlaanderen bestrijkt voorafgaand aan de verwachte afronding van de NetCo-transactie, die we tegen de zomer van dit jaar verwachten, en (iii) andere leaseovereenkomsten.

Op 31 maart 2023 hadden wij € 321,3 miljoen schulden op korte termijn in verband met ons leverancierskredietprogramma; al deze schulden vervallen in minder dan twaalf maanden en dragen een marge van 195 basispunten boven EURIBOR (drempel op 0 %). Vergeleken met 31 december 2022 daalden de uitstaande kortlopende verplichtingen voor onze leveranciersfinanciering met € 24,6 miljoen in KW1 2023, als weerspiegeling van het seizoengebonden karakter van sommige van onze geplande aflossingen in ons leverancierskredietprogramma, met een negatieve impact op onze aangepaste vrije kasstroom met hetzelfde bedrag in het kwartaal. Wij verwachten in 2023 een grotendeels stabiele evolutie tegenover 31 december 2022, zoals vermeld in onze vooruitzichten voor de aangepaste vrije kasstroom voor het volledige jaar 2023, met evenwel een mate van seizoengebonden variatie in sommige van onze betalingen van kwartaal tot kwartaal.

Met uitzondering van onze leveranciersfinanciering en verbintenissen voor het mobiele spectrum zijn al onze variabele renterisico's en wisselkoersrisico's afgedekt tot de maturiteit van de schuldinstrumenten door middel van een reeks derivaten, wat de zichtbaarheid van onze toekomstige aangepaste vrije kasstroom verbetert en de blootstelling aan schommelingen op de financiële markten tot het minimum beperkt. De kortlopende verplichtingen voor ons leverancierskredietprogramma buiten beschouwing gelaten, hebben wij geen schulden die voor maart 2028 vervallen, met een gewogen gemiddelde looptijd van ongeveer 5,3 jaar op 31 maart 2023. De gewogen gemiddelde kost van onze schulden per 31 maart 2023, inclusief afdekkingen, bedroegen ongeveer 3,1%, exclusief toezeggingsvergoedingen, huurovereenkomsten, leveranciersfinanciering en bedragen in verband met licenties voor mobiel spectrum. Ten slotte hadden wij op 31 maart 2023 ook volledig toegang tot € 555,0 miljoen niet-opgenomen verbintenissen onder onze wentelkredieten, met bepaalde beschikbaarheden tot september 2026.

Aantrekkelijke aandeelhouderswaarde

Zoals uiteengezet tijdens onze Capital Markets Day van september 2022, is het onze geconsolideerde ambitie op lange termijn om zowel de ARPU als ons klantenbestand te laten groeien, wat zich vertaalt in een gezonde omzetgroei. Wij verwachten dat onze bedrijfskosten mettertijd verder zullen dalen als gevolg van de toenemende digitalisering, zodat onze Adjusted EBITDA zal toenemen. Na de constructie en upgrade van het NetCo-netwerk verwachten wij een aanzienlijk lagere CAPEX-intensiteit in zowel onze NetCo- als Telenet-activiteiten. Dit zal leiden tot een forse groei van de aangepaste vrije kasstroom en een groei van het profiel van de aandeelhoudersvergoeding ten opzichte van ons huidige beleid, zoals hieronder beschreven.

In juli 2022, als onderdeel van de aankondiging van de NetCo-transactie met Fluvius, die in afwachting is van goedkeuring door de regelgevende instanties, heeft de raad van bestuur besloten om het vergoedingsbeleid voor aandeelhouders van de Vennootschap te herzien om een geconsolideerde netto totale schuldgraad van ongeveer 4,0x te behouden gedurende de hele CAPEX-intensieve FTTH-uitrol periode.

Voor de periode 2023-2029 heeft de raad van bestuur besloten tot een jaarlijkse dividendbodem van € 1,0 per aandeel (bruto), jaarlijks uit te keren begin mei na goedkeuring door de aandeelhouders op de statutaire AVA in april. Als zodanig zorgt de raad van bestuur voor een evenwichtige aanpak met continue regelmatige dividenden en investeert het tegelijkertijd in toekomstige groei. Na deze bouwperiode, inclusief de uitrol van 5G, zal de CAPEX-intensiteit naar verwachting aanzienlijk afnemen en terugkeren naar genormaliseerde historische niveaus, wat zal leiden tot een substantiële groei van de aangepaste vrije kasstroom en ruimte zal bieden voor aanzienlijk hogere vergoedingen aan aandeelhouders. Op dat moment zal het vergoedingsplan voor de aandeelhouders opnieuw worden geëvalueerd door de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft nu beslist om aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april 2023 voor te stellen om de betaling van een brutodividend van € 1,0 per aandeel (€ 108,6 miljoen in totaal) goed te keuren. Het voorgestelde dividend zal worden betaald met behulp van bestaande geldmiddelen en kasequivalenten en is in lijn met de door de Vennootschap vastgestelde dividendbodem van € 1,0 per aandeel (bruto). Als de aandeelhouders het goedkeuren, wordt het dividend begin mei betaald.